شکایت کشی های رسانه ای، فقط برای زیر تابوت خالی کردن همدیگر است.!؟
شوشان ـ عبدالرحمن نیک سرشت:
چند روز پیش  تعدادی از اعضای خانه مطبوعات خوزستان با دادستان ملاقات داشتند و توپ شان پر بود از این که حجم بسیاری از شکایت های مدیران دولتی بر علیه سوت زنی های مردان رسانه ای بعنوان یک معضل وجود دارد.

البته، نگارنده، بدون این که، مسوولی را متهم کند به شخصه بر این باور است که در این مورد خاص، بعضی از متولیان امر، به جای سوت، حتی علنی و بوضوح  بوق قطار تخلفات را می شنوند ولی هیچ اراده ای برای برخورد با متخلفین از خود نشان نمی دهند.

زیدی، چنین تعریف می کرد که در استانی یکی از مبتکرین حوزه ی کارآفرینی شکایت شهرداری را نزد یکی از مسوولین نهاد معتبری مطرح کرد که آنها طلب مرا از قرارداد نمی دهند و متاسفانه، در کمال ناباوری آن فرد مسوول در پاسخ بوی گفته بود، آیا، در قرارداد شما با شهرداری قید شده است چنانچه به مشکلی برخورد کردید باید ما دخالت کنیم، آن مبتکر کارآفرین دو دستی زد توی سرخودش و گفت، ای بابا، قرارداد ما که به مشکل برخورد نکرده است، شهرداری وقعی نمی نهد و مطالبات مرا از آن قرارداد نمی دهد.!!!!

حالا، شما متوجه می شوید که سوت زنی اهالی رسانه، در نهایت برای آنها، باعث دردسر می شود تا چه رسد که یک عنصر رسانه ای تمام خطرات سوت زنی را به جان بخرد و بعد به مخمصه نیفتد و نیز انتظار داشته باشد کسی هم به کمکش بشتابد.

القصه، بدبختی جدید ما اینجاست، که علاوه بر عامل خارجی در درون صنف خود بعضی از افراد رسانه ای بر اثر رقابت منفی، برعلیه هم افشاگری می کنند و به حرمت و حثیت همدیگر رحم نمی کنند و کارشان به شکایت و شکایت کشی هم می کشد و مخلص کلام در گردابی از نفرت پراکنی، کینه توزی و  پرده دری غرق می شوند‌.

براستی، چرا باید افراد فرهنگی جامعه به جای گفتمان سازی و تنویر افکار عمومی در یک رقابت منفی دست به یقه شوند در حالیکه بعضی از این افراد در نصف النهار عمر بسر می برند و به گور نزدیکترند تا به انگیزه های زندگی!!!!

 به هر حال، ما که می دانیم آخر خط، فرجام این همه شکایت و شکایت کشی ها، حتی بعد از محکومیت قضایی، به صلح، مصالحه و رو بوسی ختم می شود پس تحمل این همه مررات، حرص و جوش خوردن چه فایده ای دارد.!؟

براستی چرا، ما به جای تجلیل از پیشکسوتان خود و نشان دادن دستاوردهای آنها، این آخر عمری باید شاهد آن باشیم که بعضی از آنها، دارند پته ی همدیگر را روی آب می اندازند.
حضرت عباسی ما با خود چه می کنیم!؟ این چه میراثی است که ما از خود به جای می گذاریم.!؟
والله، این شکایت و شکایت کشی ها، فقط برای زیر تابوت خالی کردن همدیگر است.