مقصر فلاکت زندگی ملت ،گرانی دلار و مسمومیت دانش آموزان کیست؟
شوشان ـ محمدرضا چمن نژادیان، فرهنگی و فعال اجتماعی:

 آقایان و ریاست جمهوری اسلامی، فلسفه مدیریت و حکمرانی تامین نیازهای اولیه برای تعلیم و تربیت شهروندان است. کدام را محقق نموده اید؟

جوامع انسانی از ابتدایی ترین تا قرون جدیده و مدرن برای مدیریت و  نظم بخشی به جامعه ی هدف و اجتماع شهروندان ساز وکارهایی را تعریف کرده اند.
براساس آن سازوکارها، نهادهای متعددی در راستای تامین و برطرف کردن نیازهای اولیه ی تا کمال یابی شهروندان تاسیس و نهادینه شده اند، که در ارکان جوامع بشری به لحاظ تاریخی  و حکمرانی ممالک مختلف تحت عناوین فلسفی، سیاسی و مذهبی تعریف، تعبیه و تجربه شده قابل مشاهده هستند.
اکثر نهادها به ویژه نهاد حکومت و حکمرانان رسالت دارند، برای تامین امنیت، رفاه و تربیت شهروندان خود در تراز جامعه ی بهنجار جهانی و ایده آل فلسفه زندگی مدنظر هدف گذاری، برنامه ریزی و کارآمدی داشته باشند.
 یکی از اساسی ترین و حساس ترین رسالت جوامع بشری و ایرانی اسلامی توجه ویژه به تعلیم و تربیت فرزندان برای شهروند سازی مدرن وبهنجار بوده و می باشد، تا در ظل آن استعدادهای مختلف نزد دانش آموزان، دانشجویان و سایر گروههای هدف  شناسایی و شکوفا گردند و در پرتو شکوفایی اثر بخش استعدادهای ابنا بشر است، که  توسعه و ترقی در مسیر خدمت به جوامع جهانی و جامعه ی هدف محقق می گردد.
 مخلص کلام این است که امروزه در جامعه ی ایران اسلامی چنان تامین نیازهای اولیه مشهود و مبرهن بشدت سخت و کمیاب شده است، که هم اکنون شرایط زندگی حداقلی اقشار متوسط و اکثریت ملت از خط فقر مرسوم به درجه ی فلاکت تنزل یافته است، تا جایی که ریاست دولت از یک طرف در برابر افزایش قیمت دلار مستاصل شده بدنبال مقصر در انظار عمومی می گردد  و از طرف دیگر نهاد تعلیم و تربیت بیش از سه ماه هست، دچار ناامنی مخوف بدون پاسخگویی و پیگیری موثر شده است.
چنانچه تاکنون در اثر مسمومیت صدها دانش آموز و دانشجو به ویژه دختران در معرض ناامنی و خطرات جانی قرار گرفته اند. در نتیجه و به عینه مشاهده می شود، فلسفه ی حکومت و حکمرانی با چنین شرایط حاکم بر ارکان مختلف جامعه به لحاظ تحقق اهداف، برنامه ها و کارآمدی  نقض شده است.
حال سوال می شود: آقایان و رئیس جمهوری محترم فلسفه ی مدیریت و حکمرانی تامین نیازهای اولیه برای تعلیم و تربیت فرزندان و شهروند سازی بهنجار و مطلوب دنیای کنونی است.
کدام را محقق نموده اید؟ بنابراین مسئولین امر در حاکمیت و متولیان مدیریتی در قوای مختلف باید در اسرع وقت ممکن متقن در صدد جبران و پاسخگویی برآیند و مجرمان، سهل انگاران و متخلفان را برابر قانون به اشد مجازات رسانده و به ملت معرفی گردانند.