مراکز بازسازی ذخایر آبزیان سرمایه های شیلات محسوب می شوند
شوشان ـ مهرداد محمدی دوست به استمرار برنامه های شیلات در زمینه مدیریت و بازسازی ذخایر آبزیان و بهره مندی از کلیه ظرفیت های آبی استان جهت توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: مرحله سوم عملیات رهاسازی بچه ماهی در شهرستان اندیکا و مرحله دوم رهاسازی در سد شهیدعباسپور به تعداد ۳۵۰ هزار قطعه انواع کپور ماهیان و ماهیان بومی اجرایی شد.

وی اقدامات در راستای حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان برای نسل های آینده را با وجود عوامل برهم زننده اکوسیستم های طبیعی حائز اهمیت دانست و افزود: نتایج این عملیات های پیوسته که همواره با نظارت های کارشناسی صورت می گیرد علاوه بر ایجاد امنیت غذایی و زیست محیطی، تنوع گونه ای نیز در تور صیادان محلی قابل مشاهده است.

مدیرکل شیلات خوزستان مراکز بازسازی ذخایر آبزیان را به عنوان سرمایه های شیلات یاد کرد و با اشاره به اینکه استان خوزستان خاستگاه تولید کپورماهیان است ادامه داد: مراکز بازسازی ذخایر شهید ملکی اهواز و ماهیان بومی سوسنگرد سالانه نسبت به تولید لارو و بچه ماهیان بومی و کپور ماهیان اقدام می نمایند؛ این مراکز در تأمین بچه ماهی مورد نیاز منابع آب های داخلی استان و همچنین حفظ و حراست از گونه های بومی در منابع آبی نقش بسزایی برعهده دارند.

به گفته محمدی دوست، 6 مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در استان خوزستان با مشارکت بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع بچه ماهیان در میان مزارع پرورشی استان و شهرهای همجوار اقدام می کنند.