انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
شوشان ـ عبدالرحمن نیک سرشت:

اگر بخواهیم از طریق  توئیت های علی کریمی بعنوان یک فوتبالیست مشهور با آن سابقه ی عاری از هر نا به هنجاری فجیع و یا از بابت آن حرکات زشت و زننده ای که بعضی از معترضین چه در دانشگاه که یک محیط علمی معتبری بوده و یا همچنین از روی تحرکات سخیفی که در کف خیابان بمنزله ی آوردگاه مردمی کسب و کار حلال رخ داده یک برآوردی بنمائیم .

بدون تردید رسیدن به این معضل رنج آور هر ناظر بیطرفی را شوکه نموده و به تعجب و تفکر وا می دارد. که براستی به یکباره چه شده است که ما در اغتشاشات اخیر این همه ناهمگونی های اخلاقی را در جایگاه های رفیع اجتماعی مشاهده می نمائیم.برای مثال، اگر می خواستیم برای علی کریمی قبل از اغتشاشات با هر معیار سختگیرانه چند فقره بدرفتاری ثبت کنیم همان حرف و حدیث هایی را برای او بر می شمردیم که در واقع مرتبط با توپ و مستطیل سبز برایش اتفاق افتاده بود.

یا همچنین برای معترضین با اوصافی که ذکر شده اما در خصوص این رویکردهای اعتراضی جدید که سیاسی_اجتماعی بروز و ظهور می یابند باید پژوهش مفصلی بشود.
همانطوری که علی مطهری در واکنش به آن به حرمتی در حافظیه شیراز توئیتی نوشت: 《شنیده شده که عده معدودی در زمان تحویل سال نو در حافظیه شیراز مانع پخش قرآن کریم شدند.این نادانها نمی دانند که حافظ هر چه دارد از قرآن است و می گوید:صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ / هرچه کردم همه از دولت قرآن کرد.》

واقعا، این افراد که مشخصا، کارشان اقدامات ساختار شکنانه در هویت اصیل ایرانی است مگر خود از کشور دیگری آمده اند و یا از پدر و مادر غیر ایرانی زاده شدند. آری، تاسف بار اینجاست که در این موارد یعنی، شرع زدایی، سنت ستیزی و یا اقدام به قلب و یا مسخ واقعیت های هویتی هیچ سقفی را قائل نیستند .همان شکلی که ابتدا با رنگ سیاه پوشش اسلامی مخالفت کردند و بعد آن را مدل دار خواستند و به مرور از حدود حجاب خارج شدند و امروز که کشف
حجاب را در دستور کار گذاشتند و در نهایت عریانی، ولنگاری و روابط نامربوط را در مطالبه خود دارند و همچنین در اهانت به مقدسات از یکدیگر پیشی می گیرند که به نظر می رسد ک اراده ای  در نزد متولیان موجود نیست که به این کارهای سخیف چه از طریق فرهنگی و  قانونی پایان دهند در حالیکه روز به روز شاهد شدت درگیرهایی بین مردم و مردم هستیم و بیم آن می رود که خصومت ها به مرور زمان عمیق تر شوند.

البته، ناگفته نماند.نقشه ی نتانیاهو در موساد بدین شکل طراحی شده که از طریق تشدید چالش های ساختارشکنانه تحت الگوی جوکریسم از طریق سلسله خراب کاری های موسوم به انقلابات رنگی جامعه ایرانی را درگیر آشوب، اغتشاش، هرج و مرج نموده و به خیال خام خود جنگ داخلی به راه بیاندازد.