بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
شوشان ـ عبدالرحمن نیک سرشت :

وقتی تأثیرپذیری فرهنگی یک جامعه از اباحه گری رو به تزاید باشد. این  بدان معنی است که مباح شمردن یا جایز دانستن یک عمل نامشروع به صورت مقبول در جامعه را  ملاحظه می نمائیم. اینجاست، که در واقع در می یابیم که فتنه ی شبیخون فرهنگی غرب  در ایران اسلامی بیش از آن چیزی که انتظار می رفت کارگر افتاده است .

البته، ناگفته نماند که خواستگاه اصلی  اباحه گری در غرب است مبانی آن را مکاتبی چون اومانیسم و لیبرالیسم پرورانده اند و امروز چاشنی انقلابات رنگی استعماری به جهت راه انداختن امواج منفی هنجار شکنانه ای چون، حذف خدامحوری در جامعه و جایگزینی انسان محوری و آزادی های مطلقا منفی با اهداف مادّی و دنیوی است.

بدون تردید تأثیرگذار بودن فرهنگ غرب در حوزه عمل و نظر، امروزه ابزاری شده در راستای دستیابی به اهداف سرمایه داری و گسترش سوداگری های آنهاست که به هر طریق استعمارگران غربی از گذشته تاکنون کوشیده اند تا با تمسک به شیوه های گوناگون و استفاده از ابزارهای مختلف درصدد تحقق اهداف و آرمان های امپریالیستی خود در جوامع اسلامی یارگیری و نفوذ پیدا کنند.

اما، امروز وظیفه ی جمهوری اسلامی در مقابله با این تهدیدات مخوف و ویرانگر که هویت ملی ما را هدف گرفتن در حقیقت چیست.!؟همانطوری که بعد از قائله زن، زندگی، آزادی همگان دیدیم؛ چگونه استعمارگران غربی از پیش در کانون های فرهنگی و ورزشی کشورمان رخنه کردند و نیروهای نفوذی خود را چون سربازان درون اسب تروا جای داده بودند و متاسفانه همگی آنها با امکانات خود نظام  تغذیه می شدند تا در روز موعد در فتنه گری های هویت ستیزانه نقش آفرینی کنند و خدا را شکر با هوشیاری مردم در عدم همراهی با آن فتنه گران، توطئه ها عقیم و خنثی شده ولی هنوز تتمه ای از آن حرکات به شکلی مذبوحانه می کوشند تا از طریق کشف حجاب و برهنگی های توام با حرکات قبیح موج دوم التهاب و آشوب را به سراسر کشور برگردانند .اما این بار بر اساس تجربه های قبلی شورای امنیت ملی باید تدابیر لازم را تدارک ببینند و به نظر می رسد روش های مقابله جویانه ی سخت افرازی و یا خودسرانه خشن به نوعی بازی در میدان دشمن است و کماکان راه حل های فرهنگی و قانونی در خنثی سازی این فقره فتنه گری کارساز تر و از مانایی بیشتری برخودار باشد. پرمسلم است که با پشتوانه از یک سری مطالعات جامعه شناسانه که با روش های توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و میدانی توامان هستند می توان به دنبال پرداختن به این موضوعات بود، که چگونه و چطور می شود با جریان اباحه گری که یکی از ابزارهای نوین فکری غرب در تأثیرگذاری بر فرهنگ جوامع اسلامی است با آسیب شناسی های عالمانه برخود نمود تا جای برای رشد فرهنگ اصیل ایرانی_ اسلامی باز شود.