تعريض پل سوم اهواز با كدامين توجيه
در حالي كه پروژه تعريض پل سوم اهواز با حضورين مسئولين استاني در 19 بهمن ماه کلنگ زنی گرديد حرف و حديث هاي زيادي در خصوص اين پروژه ابراز گرديده كه لازم است موضوع از ديدگاه تخصصي مهندسي ترافيك مورد بررسي قرار گيرد تا ضرورت موضوع مشخص گردد ، در اين نوشتار سعي شده در اين زمينه توضيحاتي ارائه گردد تا ابعاد قضيه مشخص گردد . اين پل قرار است از 12 متر به 30 متر تعريض ‌شود كه داراي سه لاين رفت و سه لاين برگشت بوده و اعتبار پيش بينی شده اجراي آن تقرباً 170 ميليارد ريال و مدت زمان اجراي آن يک سال برآورد گرديده است.
تنها توجيح فني لازم در خصوص طرح تعريض پل رفع گره ترافيك آن عنوان شده كه لازم است در اين مقوله با توجه به وضعيت موجود و پيش بيني هاي آينده موضوع را بررسي نمود.گره هاي ترافيكي در اين پل بندرت اتفاق مي افتد و چيزي كه مشهود است ايجاد ترافيك سنگين است كه البته در جريان بوده و در ساعت هاي پيك ترافيك در ساعت هاي قبل تا نيمه ظهر يعني از ساعت 11 تا 13 كه ساعت خروج دانش آموزان و مدارس و ساعت هاي تعطيلي بازار است اتفاق مي افتد( عمده سفرهاي تحصيلي و تجاري است ) و ديگر مقطع غروب يا آخر شب است كه دلايل سفر عصر دانش آموزي و عبوري و كاري و پزشكي و در شب دلايل سفرها گوناگون است از تجاري و تفريحي و .... است.اما در ساعت هاي مختلف روز سفرهاي عبوري ديگري هم با اهداف برون شهري و عبور كننده از اين پل اتفاق مي افتد كه اين سفرها توسط انواع كاميون ها و كاميونت ها انجام مي گيرد كه يكي از مشكلات اين پل مي باشد زيرا بسياري از اين وسايل نقليه بايد از جاده كمربندي اهواز تردد نمايند و از ورود به دورن شهر خوداري نمايند گرچه ميزان آنها نسبت به سالهاي پيش كمتر شده ولي هنوز ادامه دارد و آمار به صفر نرسيده است.پس ساعت هاي مشل ساز و پر ترافيك پل و تقريباً دلايل ترافيك هم مشخص است و بايد در اين زمينه چاره انديشي نمود . از اين اينكه در ساعت هايي از روز سطح پل ظرفيت عبور اين حجم از خودروها را ندارد شكي نيست اما سوال اين است كه بايد اولين گزينه پيش روي تعريض باشد؟ يا مي توان با مهندسي ترافيك و برنامه ريزي يا گزينه هاي ديگري موضوع را برطرف نمود.در خصوص مهندسي ترافيك بايد به گزينه هايي مثل اصلاح ساختار ميدان پنج نخل اقدام نمود تا دوره هاي زماني ورود خودروها بطرف پل به تدريج و طي برنامه ريزي مشخصي باشد يا در طول ساعت هايي از روز براي عبور بعضي خودروها از روي پل محدوديت هايي را قائل شد .در خصوص سخت افرارهاي ترافيك بدليل طرح اجراي پل جديد كه در فاصله مكاني كمتري نسبت به پل فعلي در حال اجرا مي باشد با قاطعيت مي توان گفت كه ترافيك حجم قابل قبولي از خودروهاي فعلي كه در مناطق جنوب و جنوب غرب رودخانه كارون قرار گرفته اند براي عبور از عرض رودخانه گزينه مسير جديد را انتخاب خواهند نمود همچنين ساكنين مناطقي مانند زيتون،ملي راه و بهزاد شهر و فازهاي يك و دو و سه و چهار كوي ملت و زرگان و شيبان و اهالي زويه و كوي فدك و مناطق همجوار و شايد اكثر اهالي كوي نفت و آغاجاري و شهرك حفاري و مناطق مجاور كه بلوار فرودگاه را براي تردد انتخاب مي نماند از روي اين پل عبور مي نمايند و در صورت اطلاع رساني دقيق با تابلوهاي مناسب مي توان بخشي از خودروهاي ورودي به جنوب شهر اهواز كه از شهرستان هاي باوي و شوشتر و مسجد سليمان به شهر وارد مي شوند را بطرف بلوار جديد ساحلي كوي ملت كه بايد تكميل گردد هدايت نمود تا از پل جديد تردد نمايند كه در نهايت بار ترافيك پل سوم را كاهش خواهند داد.
نكته ديگر اينكه با مطالعات دقيق مهندسي مي شد بعنوان گزينه ديگري احداث پل جديدي از انتهاي خيابان 9 كيانپارس تا ميدان خرم كوشك را بررسي نمود كه بعنوان نقطه اتصال منطقه اي عمل نموده و مي توانست بار ترافيك پل خيابان پهلوان را كه خود به معضل جديدي تبديل شده كاهش داد و مي توانست مشكلات ترافيك پل سوم را رفع نمايد زيرا براي شهروندان منطقه مشهود است كه طي 2 سال اخير در ساعت هاي روز تردد از روي پل خيابان پهلوان در دو جهت سنگين بوده و قطعا سال آينده و سال هاي بعد اين مشلات بيشتر خواهد گرديد.
در نهايت اينكه اقدام اجرايي تعريض پل قطعاً از يكسال بيشتر زمان بر خواهد بود و هزينه اجرايي بيشتر از مبلغ برآورد شده مي گردد و شايد تا رقم 30 الي 50 اعتبار فعلي افزايش يابد.لذا بنظر نگارنده بهتر اين بود تمركز كاري و اجرايي و تزريق اعتبار جهت تكميل جاده هاي ساحلي جنوبي و پل جديد بكار گرفته مي شد و در نهايت براي طراحي و اجراي پل جديد گفته شده در محل خيابان 9 كيانپارس تا منطقه خرمكوشك بررسي و مطالعات كارشناسي بعمل مي آمد.توصيه ديگر نگارنده بررسي دقيق و همه جانبه معابر و گره هاي ترافيكي شهر مانند نقاط مذكور است كه نياز است با آمار گيري هاي دقيق و شبيه سازي هاي ترافيكي كه توسط نرم افزار هاي تخصصي انجام مي گيرند صورت گرفته و نتايج توسط اهل فن بررسي و نسخه هاي اجرايي پيچيده گردد گرچه نگارنده بيشتر بر توسعه حمل و نقل همگاني و مديريت تقاضاي سفر و توجه بيشتر بر كاربري هاي زمين و محلات و بكار گيري فن آوري نوين در علم ترافيك مانند سيستم هاي هوشمند حمل و نقل تاكيد دارد در غير اينصورت با انجام امور سخت افزاري مشكلات و گره هاي ترافيكي كماكان باقي خواهند بود.البته نبايد از مقوله وظيفه پليس راهور در اجرايي قوانين و نقش هدايتگري آنها و موضوع فرهنگ و اموزش ترافيك غافل بود كه خود مقوله هاي بزرگي مي باشند و بايد در نوشتارهاي بيشتر به آنها پرداخت.