طنز/ بر در مخابرات خوزستان
ام کلثوم الهایی

ماه و اندی بر در مخابرات
می‌سرایم با سلام و صلوات!
گویمش ای شرکت پر طمطراق!
کو؟ کجا رفت آن شعار خدمات؟!
از دو روز و هفته‌ها کارم گذشت
همچنان در انتظار یک نگات!
گشته پولم در حسابت مستتر
بر امید گوشه چشمی ای فدات!
کوی سیاحی از آنجا دور نیست
ای که در مرکز نشستی، التفات!


منتشر شده در نشریه طنز و کاریکاتور کاکو خوزستان