محیط شهر و تاثیر آن در کاهش استرس
حیات غیب

بر اساس قول داده شده محیط فیزیکی شهر یا فضای فیزیکی و کالبدی و ساختاری شهر که بسیار هم تاثیر گذار در تعاملات شهری و از موارد بسیار اثر گذار در استرس زدایی و کاهش استرس می باشد ، شروع می کنیم. همانگونه که مستحضرید ، منظور همه ی اماکن و ساختارهای فیزیکی محیط اسکان است که انسانها ایجاد کرده اند.

محیط شهر در کاهش استرس بسیار تاثیرگذار است که شامل : ساختمانها ، خیابانها ، کاربری های زمین و ... است . محیط ساختاری زیبا می تواند سبب افزایش ارتباطات شبکه های اجتماعی و اعتماد بین شهروندان و احساس نزدیکی و همسایگی گردد ، بر سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی ساکنان تاثیر گذارد 

برای لحظه ای بوستان زیبایی و یا بازار قشنگی را که در جایی وارد شده اید در ذهن مجسم فرمایید. در بخش نما و ظاهر شهر می بینیم که منظره و چشم اندازهای شهری (المانها) باید مایه افتخار شهر باشند . مناظر شهری شاخص و نماد تمدنی و روحیات جمعی هر شهر و ملتی در یک ادوار خاص هستند. 

امروزه شهرداریها فقط برای کسب درآمد و ... چهره ی شهر ها را با بیلبورد و تابلوهای متعدد نازیبا و خشن می کنند و متاسفانه این تب نوبه شهرداری اهواز را هم دو سه سالی است گرفته است .

امیدوارم اساتید در بخش ساختار فیزیکی ارائه رهنمود فرموده و تجربیات قشنگ و یا نازیبای خود را از شهر خودمان ، استان ، کشور و یا مناظر خارج از کشور که می تواند به تبیین موضوع کمک کند ، دریغ نفرمایند .