استفاده حداكثري از پسا برجام
علي نجفي

با تدبيري كه مجموعه نظام دردو سال ابتداي اين دولت انجام داد، توافق هسته‌اي موسوم به برجام به فرجام رسيد و اين اتفاق فضاي جديدي را براي سياست ايران به وجود آورده و فضاي ايران هراسي كه به ناحق عليه كشور ايران پديد آمده بود و برخي سعي داشتند از اين شرايط سوءاستفاده كرده و عليه ايران اقداماتي را انجام دهند اكنون تا حدود زيادي از بين رفته و تصوير جديدي از ايران در نزد جهانيان به وجود آورده است. 

اين تصوير نشان مي‌دهد كه ايران اهل گفت‌وگو، تعامل و همكاري بوده و پروژه امنيتي‌سازي جمهوري اسلامي ايران توسط غربي‌ها مقتدرانه شكست خورده است. بنابراين فرصت بسيار مغتنمي در داخل كشور مهيا شده است كه از دستاوردهاي برجام به بهترين شكل استفاده كرده و براي رشد و رونق اقتصادي در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، كمك به بهبود زيرساخت‌هاي مختلف فني كشاورزي، اقتصادي و در زمينه‌هاي گوناگون، اقدامات مناسبي صورت پذيرد. ايران با توجه به اينكه از منابع قدرت جدي برخوردار بوده، از جمله موقعيت ژئوپلتيك، نيروي انساني خوب، ظرفيت‌های اقتصادي مناسب، منابع گسترده انرژي و مضاف براين موارد جايگاه استراتژيك در منطقه، مي‌تواند از فرصت برجام استفاده و در جهت پيشرفت حركت كند. با توجه به اين منابع قدرت در دوره پسابرجام فضاي مساعد جديدي فراهم شد كه بايد توانست از اين منابع قدرت حداكثر استفاده را براي پيشبرد اهداف و منافع ملي به كار گرفت. 

ايران هميشه تعامل سازنده را با دنيا به عنوان يك استراتژي اساسي در دستور كار سياست خارجي خود قرار داده ودرحوزه توسعه همكاري‌هاي اقتصادي تجاري ترانزيتي در سطح منطقه مي‌تواند با كشورهایي كه به جايگاه ايران درمنطقه نياز دارند با استفاده حداكثري از فضاي پسا برجام كمك كند و خود نيز منفعت به دست آورد. 

نگارنده درباره بدعهدي‌ها و رفتاري‌هاي آمريكايي‌ها معتقد است كه رفتار برخي از كشورهایي كه در مذاكرات حضور داشتند قابل پيش بيني بوده و در واقع وضعيت فعلي را خيلي مطلق احساس نكرده، بلكه اميدوار هستيم كه كشورهاي طرف گفت‌وگوي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تعهدات و توافقات خود متعهد باشند. خوشبختانه استراتژي رسمي نظام را مقام معظم رهبري تصريح كردند و بر اساس آن اگر طرف‌هاي مذاكره بخواهند به سمت لغو توافق حركت كنند نمايندگان مجلس نيز اقدامات متناسب آن را در برابر آنها انجام خواهند داد. اگر كشورهاي طرف مقابل ايران بر تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي تاكيد دارند، اجراي برجام علامت خوبي براي راستي‌آزمايي آنهاست.

* عضو كميسيون امنيت ملي مجلس