منافع ملي و فساد اقتصادي
علي صوفي

فضايي ازگذشته درجامعه به علت فسادهای اقتصادي به وجود آمده که عموميت فساد دردولت‌ها را نزد مردم توجيه كرده است. دردولت گذشته با روحيه خاص رئيس دولت وگسترش بي‌قانوني دربدنه دولت عملا براساس بي انضباطي عمل مي‌شد. ازطرف ديگر مجلس وقت هم آنگونه كه بايد به وظيفه نظارتي خود عمل نمي‌كرد و به دليل به وجود آمدن حاشیه‌ها، فساد در اركان گوناگون به وجود آمد و حنی به غارت ملي تبدل شد. درحال حاضر شاهد رقم‌هاي هزار ميلياردي در فساد اقتصادي هستيم كه برخي از آنها مانند بابك زنجاني حاضر به پس دادن پول‌هاي بیت المال نيستند. بزرگي فساد اقتصادي وتكرار آن باعث شده است كه حتي مردم نيز حساسيت به فساد را از دست بدهند. درچنين حالتي هركسي چنگي به بيت المال مي‌زد. هرشخصي حق خود مي‌دانست كه از هرگونه امتياز استفاده كند.

 ضمن اينكه امتياز‌هاي خاص مالي دربرخي از اركان همواره وجود داشته است. در همين دوران هم‌زماني كه آقاي قاليباف درقدرت قرار گرفتند، يك پرونده چهارصد ميليارد توماني ازتخلفات شهردار قبلي تهيه كردند و حتي شنيده شده است كه پرونده آن دراختيار برخي از مسئولان هم قرارگرفت كه متاسفانه هيچ گونه برخوردي تا اين لحظه درباره اين موضوع اطلاع رسانی نشده است. لذا طبيعي است زماني كه با يك پرونده ۴۰۰ ميلياردي درگذشته برخورد به موقع نشده، تخلف‌ها و گريز از قانون توسط همان شهردار قبلي در زمان تصدي پست رياست‌جمهوري زیادتر شده است. البته شهرداران عموما براساس اختيارات خود تصميم مي‌گيرند كه در مواقعي امتيازاتي به برخي ازمديران خود بدهند. در زمان آقاي كرباسچي چنين اتفاقاتي افتاد.

ایشان به خاطرپرداخت مبالغ چند ميليوني محكوم و از خدمات دولتي محروم شد. ولي امروز مي‌بينيم گويا قرار نيست درباره شهرداري و حتي مديران مياني آن تحقيق وتفحصي صورت بگيرد كه آيا اتهامات وارد شده در رسانه‌ها واقعيت دارد يا خير. نبايد هيچ نگرش سياسي را درمصونيت سياسي و نظارتي قرار داد. متاسفانه جامعه هم هيچ حساسيتي به اين مورد نشان نمي‌دهد و اگر بخواهيم جلو اين روند گرفته شود دستگاه‌هاي نظارتي بايد تمامي متخلفان از هر جناحي را به مردم و دادگاه‌ها معرفي كنند. البته اصلاح‌طلبان هرجا مسئوليتي داشتند، تخلفي از آنها سرنزده و هيچ كدام ازمديران ارشد دولت اصلاحات پرونده مالي ندارند؛ به اين علت كه آنها كمال دقت به اين مورد را درنظر داشتند. درحال حاضر هم اصلاح‌طلبان به دنبال آن هستند كه اگر درآينده درقدرت قرار بگيرند حساسيت به منافع ملي را درجامعه ايجاد كنند وحفظ منافع ملي را به صورت فرهنگ درآورند، لذا درشوراي شهر آينده نيز اصلاح‌طلبان با شعار حفظ منافع ملي به قدرت برخواهند گشت.

* فعال سياسي اصلاح‌طلب