متلک جالب یک روزنامه به باهنر و نیازش به احمدی نژاد!