اعتماد مردم به اصلاحات
آذر منصوري

پس از انتخاب رياست مجلس تاكنون همواره درمحافل سياسي و اجتماعي انتقادهايي شکل گرفت مبني بر اينكه چون اصلاح‌طلبان درانتخاب رياست مجلس نتوانستند به خوبي بازي را مديریت كنند، بنابراين مردم به آنها دوباره اعتماد نخواهندكرد. درحالي كه در آن زمان مطالباتي نظير تشكيل مجلسي همراه با دولت و پارلماني با حداقل مخالفان با دولت مدنظر اصلاح‌طلبان بود. 

از سويي پارلماني كه از تريبون آن صداي مردم بيشتر شنيده شده و در نهايت به حقوق مردم احترام گذاشته شود، بيشتر مورد توجه اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي اين جريان بود. امروز با توجه به فضاي مجلس دهم مي‌توان گفت كه مطالبات مذكور محقق شده است. درمرحله دوم انتخابات نيز در نزديك به ۵۰ حوزه امكان رقابت داشتيم كه تعداد قابل توجهي از نامزدها پيروز انتخابات شدند و درهمان زمان اين تصور در جامعه به وجود آمد كه اصلاح‌طلبان توانستند اكثريت مجلس را از آن خود كنند. درحالي كه اگر بخواهيم به صورت منصفانه و واقع نگرايانه به مساله نگاه كنيم؛ به اين درك مي‌رسيم منطقي كه منجر به بستن ليستي واحد شد همان سازو كار يا سامانه ائتلافي بود كه يك سوي آن اصلاحات و سوي ديگر آن اصولگرايان ميانه‌رو قرار داشتند. ۱۵۲ نماينده‌اي كه با ليست اميد به مجلس ورود پيدا كردند الزاما اصلاح‌طلب نبودند اما اين انتظار دربدنه اجتماعي اصلاحات به وجود آمد كه اكنون كه ليست اميد راي آورده اصلاح‌طلبان مي‌توانند رياست مجلس را از آن خود كند ودرحقيقت تلقي اين بود كه ليست اميد مي‌تواند تبديل به فراكسيون اميد شود اما از آنجا كه بخش قابل توجهي ازكانديداهاي ليست اميد از جريان ميانه بودند، اگر به همان اندازه كه درانتخاب هيات رئيسه تمركز شد، در تشكيل فراكسيون اميد متمركز مي‌شديم، نتيجه بهتري كسب مي‌كرديم. تركيب هيات رئيسه نشان مي‌دهد كه چه تحولي در انتخابات مجلس دهم رخ داده است، زيرا نایب‌رئيسان اول و دوم از اصلاح‌طلبان هستند. 

رئيس مجلس خود نيز كانديداي ليست اميد بوده. بنابراين اين باور اشتباه است كه اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير پيروز نشدند يا ديگر بدنه اصلاحات به اين جريان اعتماد نخواهند كرد؛ درحالي كه بايد در نظر داشت از همان زمان آغاز كار مجلس دهم تاكنون رويكرد رئيس مجلس و هيات رئيسه يك رويكرد تقريبا همراهي با دولت بوده است. بنابراين اين تصور كه چون رياست مجلس از آن اصلاحات نشد، پس مردم ديگر به اصلاح‌طلبان اعتماد نخواهند كرد، نه تنها اشتباه است، بلكه درآينده شاهد مشاركت حداكثري مردم در انتخابات و همراهي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان با اين جريان خواهيم بود.

* فعال سياسي اصلاح‌طلب