ادعای اصرار روحانی بر برگزاری کنسرت‌ها در مشهد

سید محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت محمود احمدی‌نژاد، در خصوص موضع دولت نسبت به برگزاری کنسرت در دو شهر قم و مشهد گفت: بعید است آقای رئیس جمهور با وجود مراجع وعلما در قم اصراری به برگزاری کنسرت در این شهر داشته باشد اگر چه در مورد مشهد اصرار بر ادامه برگزاری کنسرت‌ها دارند.

 وی خاطر نشان کرد: اما درمورد قم با توجه به اینکه دولت اهتمام ویژه ای دارد تا مراجع را راضی نگه دارد و مرتب وزرا واعضای دولت به دیدار مراجع می روند و گزارش می دهند بعید این خطر پذیری را داشته باشند و بخواهند خواستار برگزاری کنسرت درقم بشوند و خلاف نظر مراجع کاری را انجام دهند. وی در خصوص چگونگی برگزاری کنسرت در شهرهای مشهد و قم در دوران صدارت خویش در وزارت ارشاد بیان داشت: در آن دوران برنامه خوانندگی بدون موسیقی در مشهد برگزار بود که معمولاَ اشعاری در مدح اهل بیت (ع) سروده می شد و علما هم حضورداشتند.میزان این خبر را منتشر کرد.