لطفا دولت را کوچک کنید!
صادق سامانی

برنامه ششم توسعه در سال جاری با شروعی متفاوت و چشم انداز مناسب قدم به عرصه اجتماعی کشور گذاشت و با در نظر گرفتن معیارها و شاخص های توسعه ای کشور در ارکان مختلف نگاهی دقیق به برخی از موانع و مشکلات پیش رو دولت ها داشته است و تاکید کرده است که برای برون رفت از وضعیت کنونی اجتماعی کشور( اقتصادی،سیاسی،فرهنگی) میبایست با نگاه "علمی و کارشناسی" به میدان برنامه ریزی کشور پا گذاریم، در برنامه ششم توسعه تاکید زیادی به کاهش هزینه ها و مصارف دولتی در بخش های مختلف شده است و برای آن برنامه ریزی ها و پیش بینی های خوبی شده است.

با توجه به اینکه دولت 80 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و سهم ناچیزی به بخش خصوصی واگذار شده است، شاهد یک رقابت "ناموزون و یکطرفه"  بین دولت و رقبا هستیم و هر چه درصد سهم دولت بیشتر  میشود موجب خارج شدن سرمایه و عدم اعتماد به سرمایه گذاری میشود، راندمان و بازدهی دولت زمانی به نقطه مطلوب میرسد که  نقش "نظارتی" داشته باشد و بر اجرای صحیح قوانین و مقرارت در ارکان مختلف دارای اولین جایگاه باشد، خارج شدن دولت از گردونه رقابت داخلی موجب ورود سرمایه و ترغیب بخش خصوصی برای رقابت و تحرک اقتصادی خواهد شد، زمانی که رونق و کارکرد در دست بخش غیر دولتی باشد به مرور زمان دولت از وسعت خود میکاهد و توان آن را دارد هزینه های مرتبط را بخوبی کاهش دهد.


"کوچک سازی و تجمیع" دولت ها از کاربردی ترین برنامه های چندین ساله کشور است که خوشبختانه همه دولت ها هم بر آن تاکید داشتند و علاقمند به اجرای آن بودند و هم متاسفانه توان و کارایی مناسب برای اجرای آن را نداشتند و به نوعی از شروع و اجرای آن شانه خالی کردند، طبق برنامه ارائه شده توسعه کشور( برنامه ششم توسعه) تاکید شده است که دولت نسبت به تجمیع وزارت خانه ها و سازمانهایی که خاصیت همسو دارند و میتوانند با ادغام کارایی بهتری داشته باشند اقدام کند، برای کوچک سازی دولت و برون رفت از حجم گسترده دولت نیازمند برنامه ریزی مدون و کارامد و اجرایی هستیم که قابلیت داشته باشد همه دستگاه ها و سازمان های دولتی را با خود همراه و همسو کند.

تجربیات مختلف دولت ها نشان داده که "تمرکز گرایی"و "تمرکز زدایی" دولتی و سیستمی در مقوله حکومتی کشور ما در بسیاری موارد حالت معکوس دارد در جای خود مورد استفاده قرار نمیگیرد، "تمرکزگرایی" و "تراکم بخش دولتی" و "عدم صحیح بکارگیری بخش خصوصی" از معضلات سنگین شدن دولت هاست، و بیشتر میل به تراکم و تمرکزگرایی وجود دارد دولت برای ادامه بقا خود میبایست نیروهای اقتصادی که پتانسیل ورود به بازار و سرمایه گذاری را دارند به رسمیت دارد باید در برنامه قرار دهد، دولت های قوی و کارآمد به ایجاد شرکای جدیدی برای تصدی و اجرای برنامه ها میپردازند و همواره بر اشتراکی عمل کردن اهتمام ورزیدند، تمرکز و استفاده دولت بر قسمت های مختلف کشور، با کاهش و اجرای ناصحیح نظارت همراه خواهد بود و در چشم انداز بلند مدت اقتصادی کشور، دارای بازخورد منفی خواهد شد، اگر نگاهی گذرا بر روند توسعه و رشد کشورهای پیشرفته داشته باشیم متوجه خواهیم شد دولت ها تمرکز زدایی و تقسیم ثروت و منابع را در اختیار مردم و کلیت سرمایه گذارانی که علاقمند ورود به بازار هستند را در اولویت گذاشتند.

کوچک سازی و کاهش ساختار دولتی و تمرکز بر اجرای صحیح قوانین میتواند جزء اصلی برنامه ریزی اقتصادی و توسعه کشور باشد و زیر بار نرفتن نسبت به مقوله کوچک سازی موجب خسران و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.