گزارش تصویری / آزمون کتبی پست برق شرکت نمک زدایی شهرستان هفتکل