وضعیت خانواده ایی سه نفره در روستای معمره صنگور شهرستان آبادان

یک خانواده سه نفره به مدت دو سال در این وضعیت زندگی ميکنند
آدرس: روستای معمره صنگور  
مرد خانه 26 ساله و با سه چرخه به جمع آوری کارتن و مقوا مشغوله ، خانم خانه 18 ساله و یک پسر 5 ساله هم دارند .
 مسئولین شهر کجا هستید ؟
ارسالی از سامی عیدانی شهروند آبادانی