استعفای شهردار شوشتر پذیرفته شد / تلغری سرپرست شهرداری
به گزارش شوشان، با کناره گیری مهراب فلسفی زاده از سمت شهرداری شوشتر، و بررسی اعضای شورای شهر، مهندس عباس تلغری سرپرست این شهرداری شد.

قبول استعفای شهردار و انتصاب سرپرست جدید هر کدام با هفت رای موافق اعضا صورت گرفت. تلغری از نیروهای توانمند شهرداری شوشتر است.

شایان ذکر است، طبق شنیده ها فلسفی زاده یا سکان یکی مناطق شهرداری اهواز را برعهده می گیرد یا به عنوان معاون فنی و عمرانی کتانباف شهردار اهواز مشغول خواهد شد.