کودکان بازمانده از تحصیل تا قبل از مهرماه شناسایی شوند
معاون فرماندار شوشتر گفت: کودکان بی سواد یا بازمانده از تحصیل تا قبل از مهرماه شناسایی شوند تا با پیش بینی کلاس ویژه زمینه تحصیل آنان فراهم شود.

محمدحسن کجبافی در نشست کارگروه انسداد مبادی بی سوادی در این شهرستان شوشتر اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر این دانش آموزان در روستاها هستند انتظارمی رود بخشداران با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی نسبت به شناسایی دقیق این دانش آموزان اقدام کنند.

وی افزود: آموزش یکی از ارکان مهم توسعه محسوب می شود و بر این اساس وضعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل باید با جدیت پیگیری شود.

معاون فرماندار شوشتر ادامه داد: یکی از حقوق اصلی و مسلم هر فردی برخورداری از تعلیم و تربیت است که به شکل نهادی وظیفه خانواده، آموزش و پرورش و رسانه هاست.
وی افزود: آموزش نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد و ارتقاء سطح دانش سبب افزایش سطح فرهنگ منطقه است.

معاون فرماندار شوشتر در پایان گفت: رتبه استان و شهرستان از نظر بیسوادی در خور شان نیست و نیاز است با تلاش همه جانبه در راستای کاهش این معضل اجتماعی گامی موثر برداشته شود.
ایرنا