زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
به گزارش ایران آنلاین به نقل از میرر، این تصاویر توسط عکاسان حرفه ای و از نقاط مختلف دنیا توسط عکاسان حرفه ای گرفته شد است.

مضمون عکس ها متفاوت و در قالب چشم انداز، حیات وحش ، سازه های آپارتمانی و ... بوده است.

گفتنی است این تصاویر از میان 4400 عکس ارسالی از سراسر دنیا به خاطر رنگ ، تصویری که در ذهن بیننده ایجاد می کند و حس جالبشان انتخاب شده اند.


زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوایی منتخب عکاسی
زیباترین تصاویر هوای