به روایت تصویر؛
ورود معاون پارلمانی رییس جمهوری به خوزستان