خوزستان استانی است که در آنجا واژه ها برعکس معنا می شود

شوشان - مهرداد پرویزی :

خادم را خائن و خائن را خادم، قوم گرا را ملی گرا و ملی گرا را قوم گرا می دانند! . از منظر جامعه شناسان، قوم گرا، قوم مدار یا قوم محور به کسانی گفته می شود که قوم و فرهنگ خود را برتر و اقوام دیگر و فرهنگ آنان را پست تر تلقی کرده و براساس همین تفکر، علیه اقوام دیگر تبعیض و بی عدالتی روا می دارند. براساس این تعریف علمی، بسیار روشن است که در خوزستان  کدام نماینده و مسئول ، قوم گرا است و کدام قوم، قربانی قوم گرایی و تبعیض شده اند. آن هم در خوزستانی که صد قوم در کنار هم زندگی میکنند البته نا گفته نماند  درجه قوم گرای شهر به شهر تغییر و به نفع قوم خواصی تغییر یافته است .

مبارزه با تبعیض، بی عدالتی، حق کشی، قوم گرایی و انحصارطلبی یک وظیفه ملی و همگانی است اما در این سرزمین خراب شده همه چیز برعکس شده و حتی واژه ها نیز بر عکس معنا می شود؛ زیرا نه تنها علیه قوم گرایی، انحصارطلبی، بی عدالتی و تبعیض مبارزه نمی شود، بلکه عده ای محدودی که فریاد عدالتخواهی سر می دهند و علیه قوم گرایی و بی عدالتی مبارزه می کنند، خودشان از سوی یک عده به اصطلاح ملی اندیش که هنوز معنای قوم گرایی را هم نمی فهمند، به قوم گرایی متهم می شوند.

اینجا است که انسان از آینده این استان ناامید می شود، زیرا قوم گراها تبرئه و انحصارطلبی ها نادیده گرفته می شود و به جای آنها کسانی که با قوم گرایی مبارزه می کنند، قوم گرا و فتنه گر معرفی می شوند. یکی نیست به این مثلا ملی اندیشان "سبک مغز" که هنوز معنای واژه ها را هم نمی دانند، بگوید که دفاع از حقوق پایمال شده یک قوم  یا یک استان  انتقاد از بی عدالتی ها و تبعیض ها و محکوم کردن قوم گرایی و انحصارطلبی، قوم گرایی نیست بلکه دادخواهی و مبارزه با قوم گرایی است.