گزارش تصویری؛
شورای مدیریت بحران با حضور رئیس نهاد ریاست جمهوری
عکس: علی لطیفی