گزارش تصویری نشست خبری رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر
تصاویر نشست دکتر ابول نژادیان رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی شوشتر با اصحاب رسانه

عکس: زمان قصاب