با تولید روزانه هزار بشکه نفت؛
چاه شماره ٨ پازنان شرکت نفت آغاجاری تولیدی شد
رئيس مهندسی توليد اين شركت در اين باره توضيح داد: چاه مذكور از زمان حفاری در سال 1342 به دليل صفر بودن فشار سرچاهی به عنوان چاه مشاهده‌ای گاز- نفت و آب و به منظور تعيين سطوح تماس سيالات در بخش جنوبی ميدان با انجام آزمايشات مميزی فشار در حالت ساكن مورد استفاده قرار گرفته بود و امكان توليد از چاه وجود نداشت.

وی افزود: با بررسی‌های دقيق و استفاده از شبيه سازهای مخزنی و نرم افزارهای چاه محور توسط كارشناسان اداره مهندسی توليد آغاجاری و با همكاری كارشناسان اداره مهندسی عمليات مخازن ستاد در سال ٩٤ مشخص شد امكان توليد نفت از اين چاه وجود دارد لذا انجام اقدامات اصلاحی از قبيل مشبک كاری و اسيدكاری در دستور كار قرار گرفت.

الياسی نيا در خصوص تعويق در راه‌اندازی چاه توضيح داد: متعاقب انجام اقدامات اصلاحی مخزنی و پس از اطمينان از وجود نفت با كيفيت و فشار مناسب، تصميم نهايی مبنی بر تغيير وضعيت چاه از مشاهده‌ای به توليدی نفت اتخاذ شد ولی از آنجايی كه چاه فاقد خط لوله توليد (خط لوله جريانی) بوده و تاج چاه نيز قديمی و مناسب توليد نفت نبوده است امكان راه‌اندازی چاه وجود نداشت. لذا در اسرع وقت اصلاحيه‌های لازم توسط اداره مهندسی توليد آغاجاری در اين خصوص ارائه شد.

وی گفت: در اين اصلاحيه‌ها كه با همكاری ادارات نگهداری و تعميرات خطوط لوله، بهره‌برداری، بازرسی فنی و خوردگی فلزات اين شركت و اداره خدمات فنی چاه‌ها به اجرا درآمد نسبت به استانداردسازی تاج چاه واحداث 200 متر خط لوله جريانی و اتصال موقت به خطوط لوله جريانی چاه شماره ١٢٢ پازنان-1 اقدام لازم به عمل آمد و چاه مذكور با دبی 1000 بشكه در روز نفت سبک در مدار توليد قرار گرفت.

الياسی نيا ادامه داد: متعاقب انجام آزمايشات مهندسی بهره‌برداری و در صورت تامين هزينه‌های لازم، مستقل سازی خط لوله جريانی تا واحد بهره‌برداری برنامه‌ريزی خواهد شد.

رئيس مهندسی توليد شركت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: سود و صرفه حاصل از اجرای اين اصلاحيه‌ها كه با حداقل هزينه به دست توانمند كارشناسان اين شركت انجام شد بالغ بر 1000 ميليارد ريال در سال برآورد می‌شود كه اقدام بسيار ارزشمندی در افزايش توليد است.