خبر
ضیافت افطاری جوانان استان خوزستان

ضیافت افطاری جوانان استان خوزستان 28 اردیبهشت ماه 98 مقیاس کوچکی از نماد همدلی و همبستگی آنهاست .

خبر به روایت تصویر