اخبار ایران
براین باوریم که آزادی زمانی دوام دارد که با اعدالت توام باشد

وجود تبعیض و برخورد های ناصواب  و به دور از عدالت چشم انداز دسترسی به جامعه آرمانی مبتنی بر قانون اساسی را تیره می کند .
متاسفانه شرایط حاکم بر دانشگاه ها بیش از گذشته به معنای افتضاح نزدیک است.

اعمال نفوذهای بعضی و تلقیح امیال شخصی بعضی دیگر همزمان با سکوت و انفعال دولتِ حقوق شهروندی ،رخوت ،سستی و بی انگیزگی را ملموس ترین واژه های این روزهای دانشگاه ها تبدیل کرده است .مطرح نشدن چند باره درخواست تاسیس تشکل در راستای مقابله با منشور حقوق دانشجویی علی الخصوص ماده 43 آن و همین تاخیر در روند پاسخگویی تا اتمام دوران تحصیلی دانشجویان از جمله طرق کثیر الاستعمالی است که هیات نظارت مدتی است ندید آن را در پیش گرفته اند که نهتنها در راستای توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه ها نبوده بلکه موجبات تک صدایی و تک بعدی شدن دانشگاه ها را فراهم می کند .
نظارت استصوابی و رد صلاحیت های گسترده خود را از انتخابات های مجلس به دانشگاه ها وانتخابات انجمن های دانشجویی رسانده ،که دانشجویان را یا به حذف می رساند یا تظاهر .
مع الوصف پس از گذشتن دو سال از اردیبهشت 96با به مسلخ کشیده وعده دانشگاه امن مشاهده گر ستاره نه در آسمان که در دانشگاهیم .
و بسیار بسیار نفوذ ،فشار ،ناملایمتی ،تنگ نظری و سنگ اندازی دیگر که بیان آن موجب اطناب مطلب خواهد شد .
اسف ناک تر آنکه امیدی که زمانی به تدبیر وعده داده شده موجود بود در حال به قهقرا گراییدن است .
دانشگاهی که می بایست مبدا تحولات باشد ،امروز مرکز فشارهای اقتدار گرایان و تمامیت خواهانی شده است که هدفی جز بستن دهان ها و شکستن قلم ها ندارند و مطمئنا آفات این دور بودن دانشگاها از فضای گفتمان و آزاد اندیشی دامان جامعه را خواهد گرفت .
در کلام آخر پیش از آنکه دیر شود به داد دانشگاهی برسید که روزگاری مهد آزاد اندیشی و آزادی بوده است .