خبر روز
جوانان حلقه گمشده در شعارها و وعده های دولت یازدهم و دوازدهم
هر گاه سخن از خلاقیت ،حرکت ،شکوفایی و نواوری در میان است نام جوانان و کلید واژه جوانی مطرح است

جوانانی که به مراتب از میانگین جوانان مدیر اول انقلاب ، آشناتر به امور مدیریت و نسبت به علوم جدید مسلط تر هستند
در دوره های بحرانی و ایام انتخابات مباحث مربوط به جوانان از کلیدواژه های اساسی مطرح است اما آنچه در عمل در روزهای پس از انتخاب و به طور نمونه در دولت جاری در سالهای پس از انتخاب هیچ گونه طرح ملی و یا برنامه ای و یا ساختاری که امید به آینده و حرکت در راستاری امور جوانان باشد حتی در تخصصی ترین بخش دولت یعنی وزارت ورزش و جوانان دیده نمیشود
انتظار میرود وزارت خانه مذکور حداقل در سالهای پایانی باقیمانده با توجه به ناامیدی و سردرگمی روزافزون جوانان
نسبت به ارایه برنامه تخصصی در حوزه جوانان در حیطه وظایف خود و در پشتیبانی وهمراهی سایر وزارت خانه های مربوطه با ایجاد یک ستاد متمرکز پیگیری به صورت فشرده و عملیاتی در سطح هیات دولت را در پیش بگیرد
در غیر این صورت به مانند سالهایی که گذشت و حرکتی محسوسی در حوزه جوانان صورت نگرفت هیچ امیدی به اصلاح و بهبود مشهود نخواهد بودو صرفا شعار بدون برنامه و ساختار در حیطه دولت قابل پذیرش نیست
امید است در این راستا وزارت ورزش و جوانان ضمن ارایه گزارش عملکرد خود در سالیان گذشته نسبت به ارایه برنامه و ساختار عملیاتی اجرای آن برنامه قدم بردارد