خبر روز اندیکا
هشتاد مدرسه در زلزله امروز شهرستان اندیکا آسیب دیدند

محمدرضا خداوردی ریاست آموزش پرورش شهرستان اندیکا در گفتگو اختصاصی با شوشان : از آسیب دیدن 80 مدرسه در این شهرستان خبر داد.

وی افزود : شصت شش تا از مدارس مذکور قدیمی سنگی و فرسوده بودند که به دلیل ترک های عمیق در سال تحصیلی جدید غیر قابل استفاده می باشند و 14مدرسه آجری آسیب دیده اند که نیاز به تعمیرات اساسی دارند