/گزارش تصویری/
نشست خبری رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز