اهوازم // شعری از اسدالله اسدی
اهوازم ....
گرم ، 
به خونِ خوزیِ خونگرم 
گرماگرم 

داغم ، 
به شعله های دل 
شراره های گلو .

,,ثبت است 
بر جریده ی عالم ,, ،
هزاره ها ،  
نامم چه بر دوام ،
به دفترِ زرین ،
به برگِ شاهنامه .  

ستون به روی  ستون ،
به شانه های تکیده ،
به هرمزانه ی 
هرمزد اردشیرِ ساسانی .
 
اکسین ،
به باستانم
چهره بر زلالِ پازی تیگر ،
همین کارون پرخروش .

پیوسته ام  ،
به شکوه هخامنشی،
تا ماد،
تا ایلام ،
تا ...
اهوازم ....