خبر روز
اخراج نیروهای آزمونی و جذب نیروهای فامیلی

در گفتگو با شوشان : طی ارتباط یک منبع خبر با شوشان که به دلایلی خواستار مخفی ماندن هویت خود بوده است این منبع اذعان داشته که در شرکت آلومینیوم مسجد سلیمان به دلیل اخراج نیروهای آزمونی باقی مانده کارگران اعتصاب کرده اند.


شرکت آلومینیوم مسجد سلیمان که دو سال پیش در تاریخ 6/6/96 از طریق آزمون اقدام به جذب نیرو کرده بود، این اواخر نسبت به اخراج همان نیروهای آزمونی خود اقدام کرده است و به جای آنها مدیران به جذب نیروهای دلخواه خود مشغول هستند.

و با توجه به اینکه در چند روز اخیر همه نیروها دست به اعتصابی دست جمعی زده اند کسی جوابگوی این سوء مدیریت صحیح نمی باشد.