خبر
نشست مجمع انتخاباتی جوانان استان خوزستان
مجتبی حاجتی در نشست مجمع با جمعی از پیشکسوتان فعال سیاسی گفت :
نشاط و انرژی و صراحت بیان و تخصص از کلیدواژه های جوانان است
ما آمده ایم تا نگاه به جوانان در فعالیت های سیاسی را تغییر دهیم 
جوانان دارای استقلال فکری و توان تحلیل و تصمیم گیری در این مجمع گرد هم آمده اند
جوانانی که دارای پایگاه های حزبی ،سیاسی، اجتماعی و علمی و صنفی هستند
جوانان مجمع در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی فعال خواهند بود
مجمع جوانان استان در مسیر فعالیت های خود از راهنمایی و تجربه پیشکسوتان بهرمند خواهد شد 
نگاه پدرخواندگی در هر سطح و طیفی در مجمع جوانان قابل پذیرش نیست