ابلاغ و تصمیم گیری در خصوص رای شورای حل اختلاف استان در دستور کار شورای اسلامی خرمشهر قرار گرفت
شوشان خرمشهر:پنجاه و نهمین جلسه ی شورای اسلامی شهر با دستور کار ابلاغ و تصمیم گیری در خصوص رای شورای حل اختلاف استان روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه با حضور کلیه ی اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه سامری سخنگوی شورا ،رای شورای حل اختلاف را قرائت کرد.

متن رای شورا به این شرح است:

پس از استماع توضیحات فرماندار محترم شهرستان خرمشهر،دارابی شهردار سابق خرمشهر،آقای سامری سخنگوی شورای اسلامی شهر خرمشهر(به عنوان نماینده موافقان مصوبه)و آقای ربیعی عضو شورای شهر خرمشهر(به عنوان نماینده مخالفان مصوبه)و همچنین بررسی مدارک و مستندات و بحث و تبادل نظر به احراز سکونت شهردار توسط شورای اسلامی شهر خرمشهر مورد تایید هیات حل اختلاف واقع گردید و مقرر گردید دبیر شورای اسلامی شهر خرمشهر نسبت به انتخاب سرپرست جدید شهرداری و یا ظرف مدت حداکثر ۱۰روز نسبت به انتخاب شهردار اقدام نماید.

بعد از استماع رای شورای حل اختلاف ،اعضای شورا بعد از مباحثاتی برای تععین دستور جلسه بعد(انتخاب سرپرست جدید،انتخاب سرپرست و شهردار همزمان و یا انتخاب شهردار)رای گیری کردند که در نهایت نتیجه به این صورت اعلام شد: ۴رای موافق برای انتخاب شهردار و۳رای انتخاب سرپرست و شهردار بصورت همزمان.

بنا بر نتیجه ی حاصله مقرر شد بعد از بررسی احراز تصدی سمت شهردار توسط کمیسیون حقوقی شورا ،روز شنبه واجدین شرایط به صورت حضوری برنامه های خود را ارائه دهند.

اسامی ثبت نام کنندگان به شرح زیر است:

۱-محمود دلف لویمی
۲- محمد طیبی
۳- اطهر سبزغلامی
۴- امید کوتیان نژاد
۵-محمد خلفی
۶- فاطمه پوراکرمی
۷- صفیه دارم
۸-سید محسن ضیایی
۹- عرفان پور زاهدان
۱۰-حسن تقی پور
۱۱- مختار آشوری
۱۲-مصطفی محمد نژاد
۱۳- یوسف موندنی زاده
۱۴- غلامرضا اقلیما
۱۵- حسین موتورچی
۱۶- عارف دورقی
۱۷- فرهاد دربندی
۱۸-فرشاد فرازمند
۱۹- موسی ممبینی
۲۰-سید رسول صالحی
۲۱- حسین یرفی
۲۲- سیدرضا حسینی
۲۳- ناجی فرحانی صدر
۲۴- فواد غضبان زاده
۲۵- محمدرضا سرخاب 
۲۶- عبدالرضا نادریان فر
۲۷- مهدی برومی
۲۸-قاسم ناصری
۲۹-مصطفی موسی نژاد


از لیست بالا سید رسول صالحی و حسین یرفی رزومه خود را به دبیرخانه تحویل نداده اند.

علاوه بر متقاضیان خوزستانی ،اسامی از تنکابن،مشهد،اهواز و اصفهان مشاهده میشد.