شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
کد خبر: ۱۰۱۳۴۷
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۳
شوشان - رجبعلی کرد(مدرس دانشگاه):

وقتی سخن از ثروت و سرمایه ی شرکت‌ها وسازمانها به میان می آید مقوله ی مهم سرمایه اجتمای نیز مطرح و مورد توجه صاحبنظران به ویژه در حوزه ی علوم اجتماعی ورفتاری است. 
ازسرمایه اجتماعی تعاریف گوناگونی و از منظر متفاوت ارایه سده است. امروزه این سرمایه مورد توجه جوامع قرارگرفته و بخشی از ثروت ملی به حساب می آید. 

بسیاری از جمامع، سازمانها و شرکتها موففیت خود را مدیون این سرمایه ی بی بدیل میدانند. یکی از محققین اخیر، بنام پونتام سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند: اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می داندکه موجب ارتباط ومشارکت بهینه ی اعضای یک اجتماع می شود. تاکید عمده وی بر مفهوم "اعتماد" بود. 

در دسته بندی دیگری از ابعاد سرمایه اجتماعی دردانشگاه هاروارد سرمایه اجتماعی را به گونه ها و ابعاد متنوعی تقسیم نمود که اولین بعد آن نیز اعتماد بود. اززمانی که ویروس کرونازندگی مردم را تلخ و همه گیر شده برای مهار، کنترل ومدیریت آن نسخه های متعدد و توصیه های مختلف ارایه شده و بدلیل ناتوان بودن بشر در درمان و نابودی این ویروس تاکنون، بهترین راه حل رعایت توصیه ها و پروتکلهای ارایه شده است. 

در کشور مانیز این توصیه های بهداشتی از طرق مختلف به ویژه فضای مجازی و رسانه ی ملی به اطلاع مردم میرسد. 

مهمترین واثربخش ترین این توصیه ها درخانه ماندن بود و هست که به دلایل متعدد این امر برای دراز مدت امکانپذیر نیست و سعی دولت براین است که تاجایی که ممکن است مردم درخانه بمانند و درصورتیکه به هردلیلی و به ناچار مردم از خانه بیرون بیایند" فاصله گذاری اجتماعی" مهمترین توصیه است. 

توجه به توصیه های مسولین و همراهی وهمکاری مردم و مدد رسانی سازمانهای دولتی و غیردولتی و به ویژه رعایت فاصله گذاری اجتماعی می تواند نقش مهمی در کنترل ومهار این ویروس ویرانگرداشته باشد. کما اینکه اگر این حس همکاری متقابل و اقدامات مؤثر نبود وضعیت خیلی وخیم تربود. 

سرمایه اجتماعی ما به عنوان ثروت و پشتوانه ی مهم ملی دراین زمینه نقش آفرینی کرد اما اگر این سرمایه بیشتر می بود اثرش نیز بیشتر ازاین بود. ما نقش این سرمایه را در بدترین شرایط کشور و هشت سال ابربحران جنگ دیدیم. 

در آن زمان سرمایه اجتمایی حاکمیت و مردم در اوج خود بود و کاری کرد، کارستان. پس باید قدر این سرمایه ی بی بدیل را بدانیم و با سعه ی صدر و مثبت اندیشی وایجاد فضا وبسترمناسب و گشایشهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تقویت جامعه ی مدنی و ایجاد بستری برای توسعه ی تشکلها وسازمانهای مردم نهاد و دمیدن روح امید در جامعه و جلوگیری از تنگ نظری و دگماتسیم و تک بعد نگری و جزم اندیشی و رعایت عدالت و انصاف و پرهیز از درجه بندی شهروندان و رعایت حقوق شهروندی وسایر اموری که به تقویت و تعالی و توسعه ی سرمایه اجتماعی می انجامد مبادرت ورزیم. 

حاکمیت ور این زمینه باید تلاشی مضاعف داشته باشد. ازجمله مؤلفه خای حکمرانی خوب داشتن سرمایه اجتماعی و بسترسازی توسعه ی آن در جامعه است. شایسته است که حاکمیت از هرنوع مشارکت و همدلی وهمراهی ومسولیت پذیری و اقدامی دراین خصوص، استقبال کند و به هردستی باهرتفمرودیدگاهی که که مشارکت، همکاری، همیاری، همدلی و همدردی کند دست مریزاد گوید و ان را به گرمی بفشارد دراین صورت این سرمایه نضج پیدا میکند و بالنده میشود و به مدداین سرمایه اجتماعی توصیه های  مبارزه با کرونا و از جمله"فاصله گذاری اجتماعی  بهتر و بیشتر رعایت خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تاریانا داخلی