وقتی استاندار شدم محبوبیت روحانی در خوزستان 13 درصد بود
وقتی استاندار شدم محبوبیت روحانی در خوزستان 13 درصد بود