نظرسنجی
پیش‌بینی شما از کلیت عملکرد مجلس یازدهم چیست؟
بهتر از مجلس دهم خواهد بود
ضعیف‌تر از مجلس دهم خواهد بود
تفاوتی نخواهد داشت
وقتی استاندار شدم محبوبیت روحانی در خوزستان 13 درصد بود
وقتی استاندار شدم محبوبیت روحانی در خوزستان 13 درصد بود