نظرسنجی
پیش‌بینی شما از کلیت عملکرد مجلس یازدهم چیست؟
بهتر از مجلس دهم خواهد بود
ضعیف‌تر از مجلس دهم خواهد بود
تفاوتی نخواهد داشت