اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۱۹۰۱
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲
شوشان - جواد الهايي سحر :
 بحران کمبود منابع آب و استفاده نادرست از این منابع و یا به تعبیر دیگر بحران مدیریت منابع آب، چالش ها و پیامدهای منفی متعددی را ایجاد کرده است.
در خوزستان اجرای طرحهای متعدد انتقال آب به همراه 
خشکسالی های پی در پی،
کشاورزی و استفاده از شبکه آبیاری سنتی و قدیمی
رشد بیکاری، 
فقر اقتصادی،
عدم مشاركت مردم در مديريت بهينه آب 
جزيي از مشكلات آبي خوزستان هستند.

از طرفي بسیاری از عوامل اجرایی و حتی متولیان بخش آب استان در خصوص مختصات مفهوم توانمندسازي جوامع محلي آگاهی لازم را ندارند. 

واژه‌هایی نظیر تقویت مشارکت اجتماعی و مدیریت مشارکتی منابع آب و توانمندسازی جوامع محلی بیش از آنکه مفاهیم کاربردی با مصادیق عینی باشد، به لفاظی‌های دل‌چسب مدیران و برنامه‌ریزان تبدیل شده است.

مسله مهم در اين خصوص اين است كه ؛
دانـش و تجربـه جوامـع محلـی بواسـطه حضـور در محـل و ارتبـاط بـا مـردم و رویاروئـی بـا مشـکلات در بسـیاری از مـوارد منحصـر بـه فـرد مـی باشـد. جوامـع محلـی توانمنـد مهـم تریـن محـور توسـعه مـی باشـند، زیـرا آنـان نیازهـای منطقـه و مشـکلات خویـش را بهتـر از سـایرین شـناخته و اگـر دانـش بومـی ایشـان بـا دانـش نویـن همـراه گـردد، بهتریـن راهـکار بـرای مدیریـت و رفـع مشـکلات عرصـه های منابـع طبیعـی خواهـد بـود.

سپردن مديريت آب به دست توانمند جوامع محلي خوزستان در قالب هاي تعاوني آب روستايي با هدف رونق و جهش توليد در مناطق مولّد استان مي تواند يك پتانسيل عظيم اقتصادي در خوزستان خلق كند 
به نظر مي رسد كه استارت اين كار  مهم بايد  از دهياران تواناي ميزبان مناطق آبي كليد به خورد 
دهياران با تشكيل تعاوني  آب و بخشداري ها با تشكيل تعاوني فراگير آب مي توانند در مديريت آب نقشي ايفاء كنند.
 
راهكارهاي پيشنهادي :
1) القاي توانمندسازي اصولي  جامعه بهره بردار در قالب کارکنان و بدنه دولتی مدیریت آب برای قبول قدرت و مشارکت بهره برداران در مدیریت آب.
2) تكيه بر توانايي بلقوه ي دهياران كه مي بايست با تسـهیلگیری و روش هـای جلـب مشـارکت در جوامع روستايي با مهارت مديريتي خود يك پویایی و ارتبــاط موثـر و بهرهگیـری از تـوان همدیگـر را در مناطق خود بوجود آورده ،یـک رابطـه برد-بـرد  بين متصديان آب و جوامع خود بوجود آورند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار