شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۳۵۶۸
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴
شوشان / کریم طالقانی( روزنامه نگار):

بارصدفضای مجازی به مطلبی باعنوان هوشیاروبیدارباشید/ صدای پای تجزیه خوزستان می آید.

ظاهرا بقلم فردناشناخته ای بنام آرادمختاری برخوردم ضرورت دیدم این پاسخ رابدهم. جهت اطلاع شماگروههای همفکرداخل یک حزب یایک مجمع رافراکسیون مینامند. یک دوم مجمع نمایندگان خوزستان  درحاضرازقوم شریف عرب هستنند.که ازقضی یک سوم انها ازسادات هستنندکه امروزبیش ازیک میلیاردمسلمان دراقصی نقاط جهان عزاداراجدادبزرگوارشان هستنند.

یکنفر درکسوت روحانیت مبلغ رسالت رسول اکرم .ص.ومکتب تشیع ازقضات باسابقه وخوش نام ویکنفرروحانی زاده وعموما همه بزرگ شده دیوان ومضیف هستنند.که مجالسشان مدارس است .ومدارسشون حکمت ،زبانشان زبان قرآن است که اهل بهشت نیزبدان تکلم میکنند.

وائمه اطهارورسول اکرم .ص.ازمیان آنها برگزیده شده اندوقران نیزعربیست.

درردادعای شماهمین بس که سکرت ترین وامنیتی ترین نهادمملکت بدست توانمندفرزندغیوروشریف عرب است .ووزیراطلاعات درمیان آنها پرورش یافته وبزبان شیوایشان سخن میگوید.مطلب شماارزش نقدنداردامافرصتی فراهم کردتاازمظلومیت نمایندگان عرب درمجلس بگوییم .سیاستمداران ترازاول مملکت هنگام ورودبه خوزستان خلعت زیبای عربی بتن میکنندچراکه اعراب کریمندوکرامت خودرابه بزرگان قوم  نیز عرضه میدارند.چندی پیش دکترقالیباف درسفربه خوزستان لباس عربی هدیه داده شده توسط مشایخ وسادات شادگان رابرتن کردندامادرطول تاریخ انقلاباسلامی برخلاف نمایندگان عزیزومکرم  کردوبلوچ که آزادانه بالباس محلی درمجلس ترددمیکنند.هیچگاه ازحق قانونی خودوشایدازترس کوته فکران وکوته نظران کج فهم  استفاده نکردند.

تا برخی سودجویان نتوانندازاب گل آلودماهی بگیرند.وامروزمطالبه بحق فرزندان عرب اصیل ایران است که ازنمایندگانشان بخواهندبالباس زیبا وفاخرعربی مانور بدهندتادنیا بفهمد ایران اسلامی ضدتبعیض وآپارتایداست بطوریکه اقوام گوناگون درکناراقلیتهای مختلف کرسی نمایندگی دارند.

اصل ۱۵و۱۹ قانون اساسی این حق راداده است شما برخلاف آموزه های ادبی وعرفی عناوینی راکه عزیزان بحق درحوزه ودانشگاه بدست آوردندودکتروحجه الاسلام و....هستنندعامدانه قاصدانه وجاهلانه،ازروی حقدوکینه ذکرنکرده ای ودرعجبم چگونه ازیادبرده ای حداقل  لقب پرفسوررابخودبدهی؟ ودرحق خودنیزجفا کردی!!پرفسوری که فرق بین فراکسیون دراول نوشته اش امده است رابا کمسیون درآخرنوشته نمیداند.

آن بزرگواری که توآنراکریم قیدکردی اصالتش راازجدش محمد.ص.به میراث برده وسیادتش برایل وتبارت شرف داردپزشک است ودکتر!وهمین بس درسیاست بزرگوری چون ایت اله رییسی  بدان اعتمادکرده ریاست ستادشان رادراستان خوزستان عهده داربود.ودکترشبیب جویجری،پزشک ایثارگرو ازخاندان علم ودیانت است .

شیخ مجیدنماینده چنددوره وازدانش اموختگان حوزه ودانشگاه وقضات شریف است .سیدمحفوظی رابزرگانی چون سرداردلها سلیمانی میشناسدودرسوریه ولبنان بیش ازابادان اوازه دارد.دکترمولوی ازسادات مشعشعیان که ازپادشاهان ایران بوده اند.مهندس کعب عمیرودکترساعدی ازاقوام شریف وپرآوازه کعب وبنی طرفند.

اولی جدش حاکم ودومی اجدادش انگلیس رابه خاک مذلت درمنیورنشاندند.دکترمختارواحمدنژادغنی ازتعریفند .این عزیزان برخلاف نظرتفرقه افکنانه ذهنهای مریضی چون شمانه تنها برطبل تفرقه نمی کوبندبلکه معتقدنددرکنارآوایی عزیزونمایندگان بهبهبهان وماهشهرواندیمشک،ونمایندگان عزیزبختیاری متحدویکپارچه ازحقوق حقه خوزستان دفاع خواهندکرد.

اگرفرمایش حکیمانه رهبرعزیزدرتمجیدازسردارعرب هورنبودکه مرهمی برزخمها وتودهنی بردهان یاوه گویان بودهنوزهم بودندکسانی چون توکه فرمانده سری ترین قرارگاه راخائن میگفتنند.

واماانچه راکه تو درمخیله میپرورانی وبایاوه گویی سوال کرده ای؟ایا خوزستان دراستانه تجزیه ناخواسته وناملموس قرارگرفته است؟بایدبتوگفت کورخوانده ای که سربازان گمنام امام زمان.عج.اجازه نمی‌دهند به مخیله کسی خطورکندوگرنه کوچکترین اقدامی درنطفه خفه خواهدشدوهمانطورکه درمقدمه گفته ام افتخارمیکنیم سیادت وقیادت سربازان گمنام بافرزندان شریف عرب  دریادارشمخانی و دکترعلوی است.

نگارنده بعنوان یک روزنامه نگاربنمایندگی افکارعمومی ازنمایندگان شریف خوزستان عموما ونمایندگان فرهیخته عرب خصوصا میخواهم اجازه ندهندانقلاب به دست نااهلان بیفتد نااهلانی که امثال آرادها راتشویق به تفرقه میکنند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار