اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۹۶۰۵
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵
شوشان - دکتر سید محمدرضا موالی زاده / نمانده ادوار مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی :
تازه از کربلاآ مده ام ، من ناقابل نیزبه سان قطره ای کوچک ، خودرابه اقیانوس عظیم میلیون ها انسان عاشق و شوریده ای که باشرکت درراهپیمایی عظیم اربعین، آن رخداد بی نظیر حماسی،معنوی عرفانی ،انسانی و معرفتی را به گونه ای بی بدیل و شگفت انگیز درترازی تاریخی ومقیاسی بین المللی رقم زدند ، وصل نموده بودم ، با آن حس و حال معنوی که از میدان  مغناطیس اعجاب  انگیز سیدالشهداء (ع) برگرفته ام دل وجان خودرا به قدر قابلیت خویش صیقل داده ام ومی خواستم چندصباحی با آن حس وحال توصیف ناشدنی سرکنم امااین بار خبری به غایت تلخ وسنگین ودردآور چون پتک برسرم فرودمی آید: مهساامینی دختر۲۲ساله ما درگذشته است 

به مردم حق بدهیم که متاثر باشند و آه از نهادشان برآید برای اینکه متاسفانه برخی از دست اندرکاران امور ، گوش شنوا ندارند و تذکرات ناصحان مشفق رانمی شنوند وحاضرنیستندرویه های اشتباه خودراتصحیح کنند بارهاوبارهاگفته شده که گشت ارشاد آن هم بااین شیوه ها نمی تواند موثر واقع شود و در بسیاری از مواقع اثر معکوس می گذارد

چرا نمی پذیریم که ضعف هاوکاستی هاوکج سلیقگی های خودرادرزمینه های تربیتی وپرورشی و ترویج آموزه های گرانسنگ دین وآیین ازجمله درمقوله بنیادین حجاب نمی توانیم با روش های انتظامی جبران کنیم ؟

ولو اینکه برخوردفیزیکی هم بااین دخترجوان صورت نگرفته باشد اساسادستگیری او ، خطایی بزرگ بوده ، ارشاد امری فرهنگی وتبلیغی است که محیط خاص خودرامی طلبدوظرایفی دارد فردی که می خواهد مبادرت به این کارخطیر وحساس وظریف ودقیق نماید باید ازویژگی های خاصی برخوردارباشد ازجمله: مخاطب شناسی ، روان شناسی ، موقعیت شناسی ، حسن خلق ، بیان جذاب ، چهره گشاده و...

معلوم است که وقتی یک دختر اصیل شهرستانی ویا تهرانی راکه ازخانواده ای آبرومنداست دستگیرمی کنیددچارفشار روحی وروانی سنگینی می شودکه هرآن ممکن است به عوارض جبران ناپذیر قلبی ومغزی وحتی مرگ  منجرشود 

در اینکه حجاب امری شرعی بوده ورعایت آن در محیط عمومی جامعه ضروری است شکی وجودندارد امابه راستی چقدر شیوه های آمرانه (و غالبا ناشیانه) و برخوردهای قهرآمیز تاکنون توانسته است موثرواقع شود  ؟  

زحمات طاقت فرسای عزیزان سختکوش نیروی انتظامی درعرصه های مختلف ،ازجمله در ایام راهپیمایی اربعین به راحتی تحت الشعاع حرکتی ازاین دست قرارمی گیرد
 دل انسان به دردمی آید گویی دستهایی درکارند که همواره می خواهند جامعه راملتهب نمایند ، آنان مصداق شعرزیرمی باشند:
گیرم که مارچوبه تن کندبه شکل مار
کوزهربهردشمن وکومهره بهر دوست 

زنده یادشریعتی می گفت: برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله نکن ، بدازآن دفاع کن ، این گونه روش ها به جزمخدوش نمودن چهره دین و نفرت پراکنی و تشدید دوقطبی  درجامعه وایجادبدبینی نسبت به مذهب ومذهبی ها و تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های معاند ، چه دستاوردی می تواند داشته باشد ؟

خانواده های مذهبی ازجمله خانواده های معظم شهدا ،علما  ، بانوان محجبه وخانواده های عزیزان نیروی انتظامی ، عمدتا بااین شیوه برخوردها که حاصلی جزایجاد بدبینی نسبت به اسلام و انقلاب و نظام و اصل حجاب ، برآن مترتب نیست مخالفند یقین دارم که روح بلندشهید والامقام سردارسلیمانی عزیز ، آزرده خاطر است او برجاذبه حداکثری ودافعه به قدرضرورت تاکید داشت ( سخنرانی پر مغزاو را به یادآوریم که چگونه با روش هایی که جامعه را پاره پاره می کند مخالفت می ورزید )     

به شیوه های غیرکارآمد پایان دهیم ، عقلانیت راپیشه کنیم ، بر ادامه روش هایی که نتیجه معکوس می دهد اصرارنورزیم ، به شرایط عمومی جامعه توجه کنیم به رنج هاو دغدغه هاو فشارهای بسیاری که مردم متحمل می شوند ، از جمله سختی معیشت وفقروفساد وتبعیض ، توجه کنیم و...

دلم سخت گرفته است چه بگویم ، تا مغزاستخوان انسان می سوزد  آه آه آه ....

نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار