تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۵۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۴
شوشان- اميرآهن جان:

چكيده:

پایان جنگ جهانی دوم وظهوراستعمارنو درسایه تکنولوژی ومدرنیت درادامه روند پروسه ای جهان کشاورزی وصنعت ،مصرف گرایی خودخواسته را درجهان زیرسلطه قرارداد نمود که تیغ اوکامی، نشان شناسی آن را در قالب امپریالیسم فرهنگی تفسیرمی نماید   ورود ترامپ این واکنش کرداری به کنش گفتاری را مبدل به بحران وتقابل قدرت نمود بطوری که  روند پروسه متاثرازپروژه های جاری احداثی ، شوکه جهانی را در پی داشت ، پروسه جهان کشاورزی وصنعت منجر به موج سوم را میتوان  برهمین مبنا  مدیریت و بازتعریف همانا بازده ان محدودیت برتولید در شرایط جدید می باشد درنگاه ترامپ از زوایای پراگماتیسم در بحران کنش و واکنش به نوعی غلطیدن به شرایط جهانی موجود که گذارازامپریالیسم اقتصادی به امپریالسم فرهنگی بوده مسلما دروابستگی اقتصاد فرهنگی جهان زیر سلطه جستجو می شود وجهان را باخطرناکترین نوع نگاه امپریالیسمی یا همانا امپریالیسم عرفی و تخصصی روبرو خواهد نمود این نوع امپریالیسم روابط اجتماعی را به شکل تصاعدی و لحظه ای درخواهد اورد بطوریکه مفاهیم انتزاعی برگرفته از ذهن دردوران جدید پیش فرض تعریف شده ماشینی خواهد بود که مبنای اخلاقی و انسانی را تحت شعاع سود وقدرت قرار خواهد داد که خود نوعی برده داری نوین درقالب مدیریت  جهان به شیوه هرمی محسوب میشود وجامعه انساني را به دو گروه غنی حداقلی و فقیر حداکثری تقسیم و قشری بینابینی (مزدور فکری و مزدور جسمی )تعریف  که مبنای این برده داری نوین در قالب مدیریت هوشمند از جنس تمدن جدید درشوکه آینده تافلری به تعبیری موج سوم  که ترامپ در دنباله تاچریسم مجری اجرای ان می باشدشكل خواهد گرفت
کلید
 واژه ها : 1-اوکام 2- کنش 3-تفسیر 4- انتزاع
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار