تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۱۹۴۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۱
کریم طالقانی روزنامه نگار :

کمتراز20ماه ازعمرانقلاب اسلامی نگذشته بودکه رژیم منفوربعث باتحریک وپشتیبانی دشمنان قسم خورده انقلاب ودرحالی که به خیانت برخی رجال سیاسی وقت نظیربنی صدر.مدنی .

دریادارملک زادگان و... امیدواربودودینارهاودلارهابرای پشتیبانی لجستیک بسوی عراق روانه میشدوازمیگ تامیراژ درآسمان کشورمان ویراژمیدادندجنگی ناجوانمردانه وخائنانه ازسوی کشورهمسایه وهم کیش برعلیه ملت ماتحمیل شدهنوزیکهفته ازآغازجنگ نگذشته که سپاه زرهی دشمن باخیالی آسوده جاده سوسنگرداهوازرامیپیمودتابخیال واهی خودسه روزه خوزستان رااشغال وبسمت تهران حرکت نماید.شهرحمیدیه که درآن زمان روستایی بزرگ بامردمانی غیور .

مذهبی ووطن دوست بودودقیقاوسط سوسنگرداهوازقرارداشت.درمعرض تصرف واشغال قرارگرفت که ناگاه جوانانی شجاع وغیور درصددمقابله درجنگی نابرابر برآمدند.انطرف دشمن تادندان مسلح واین سوجوانانی شهادت طلب بااسلحه سبک ولی ایمانی قوی.

درآن سورهبری فاسدچون صدام ودراین سوی مرجعی عاليقدر. مردم حمیدیه صدای فرماندهان عراقی راازرادیواف ام میشنیدندواحداثنین اثلاثه کیف تسمعنی؟ اجب .وتعداداندکی جوان پرشوروعشایرغیورتنهاصدای زمزمه وذکرشان راملائک آسمان میشنیدند .

جوانی رعناوخوش سیماعاشق مکتب زهرا.س.که سه دهه بعدسردارهورلقب گرفت بدون آموزش آکادامیک نظامی وبامشورت دلیرمردان حمیدیه نیم نگاهی به کرخه میاندازندکرخه شط وناموس منطقه است آنزمان مملوازاب که آبادانی وسرسبزی وقت حمیدیه وأطراف راتضمین کرده بود.امالقبی کورداشت .

باهم هم قسم میشوندکه حتی یک مترازخاک پاک حمیدیه برای حتی یک دقیقه نبایدبدست عراقی هابیفتدواینگونه شدکه یاران علی هاشمی بارمزیازهرای خودواهدای خون پاکشان کرخه کوررابه کرخه نورتبدیل کردند.اینک وهمه ساله 9مهرراجشن میگیرندتاروح پاک سردارمجیدسیلاوی وهمراهانش شاهدنمک شناسی وقدردانی مردم باشد.

اما مگر میشود فرزندحمیدیه بودوروزنامه نگارهمکلاسی شهیدکریم عباسی وهمسایه شیرمردجبهه هابلالک وبسیجی علی هاشمی وهمرزم خط شکنان همیشه سرافرازگردان امام علی همیشه خط شکن جبهه باشی وازعواقب شوم بازگشت کوری به کرخه ننوشت؟ چه کسانی وبه کدامین قیمت میراث گرانبهای شهدادرعملیات کرخه نوررانادیده انگاشتنندوبرای کوری کرخه سهوایاعمدا نقشه هاکشیده اند؟ امروزوبعد از 4 دهه کرخه که همه را سیراب میکرد امروز خود تشنه است کم آبی صیدودامپروری وکشاورزی ومحیط زیست رابمخاطره انداخته است یاران علی هاشمی بادستانی خالی میراثی بزرگ به ارمغان آوردندودشمن رابخاک مالیدند.

حمیدیه دیگرروستانیست شهرهم نیست شهرستان است اماعلی رغم همه خدمات واقدامات مثبت مسولیبن طراوت وشادابی گذشته اش راندارد. حمیدیه روحیه جهادی میخواهد تا هم و غم مردمش را بزداید.

مردمی که فرزنداش سردارانی چون مجید سیلاویست که سردارسلیمانی او رافرمانده خودمیداند. حمیدیه ای که آخرین شهیدش سردار و شیر دجیل سید جاسم نوریست لطفا حمیدیه را دریابید.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار