تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۸۲۲۰
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
شوشان - دکتر احمد میدري :
نیمی از بهترشدن زندگی مان را مدیون آدم هایی هستیم که زندگی باورمندانه اي را در خفا پیش گرفتند و اکنون در قبر بدون بازدید کننده آرام گرفتند.
 جرج الیوت
شمس یکی از این آدم ها بود.
قبل از مجلس ششم او را ندیده بودم. هر دو عضو کمیسیون اقتصادي شدیم. کمیسیونی که بعدها دوست و دشمن آن را تقدیر کردند. در این کمیسیون قانون مالیات ها اصلاح شد. قانون تجمیع عوارض، قانون جذب سرمایه گذاري خارجی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نوشته شد و شمس در همه آنها نقش تعیین کننده داشت. او رئیس کمیسیون مشترك تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه بود و اگر ویژگی هاي اخلاقی او نبود بعید می دانم این قانون مصوب می شد. سبک او در بررسی این قانون اگر نگویم بی نظیر بود بدون تردید انگشت شمار است. او لایحه پیشنهادي دولت را به چیزي حدود 60 موضوع تفکیک کرد. به کمک کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس نظرات بسیاري از کارشناسان و اندیشمندان حوزه رفاه اجتماعی را در مورد این 60 موضوع که باید در مورد هر یک تصمیم گرفته می شد جمع آوري کرد. برپایه این کار بی بدیل
بود که امکان همفکري و همگرایی در مورد یک قانون مادر بوجود آمد. رئیس کمیته تحقیق و تفحص چاي شد و مجبور شدیم در دریایی از اسناد غوطه ور شویم. از مشکلات روز صنعت چاي شروع کردیم اما براي یافتن پاسخ به کاشف السلطنه چاي و عصر قاجار بازگشتیم. به یمن آن کار عمیق و وسیع بود که در مجلس ششم موفق شدیم سیاست جدیدي مصوب شود که سفره رانت خواري برخی از گروه ها جمع گردید، برپایه این سیاست جدید واردات چاي آزاد شد، حمایت از کشاورزان ادامه یافت اما دیگر دولت چاي خشک را از کارخانجات چاي نمی خرید. در هنگام بررسی بودجه در یک روز 5 پیشنهاد او به تصویب اکثریت مجلس رسید. مرحوم محمد رشیدیان می گفت: به یاد ندارم نماینده اي اینقدر پیشنهاد بدهد و همه اش راي بیاورد. اعتماد اینچنینی به او محصول صداقت بی مثالش بود. هیچ کس نمی توانست در صداقت و سخت کوشی همه جانبه اش شک به خود راه دهد. هرگاه سخن می گفت مخاطب باور داشت که از سر ایمان و صداقت سخن می گوید و تا عمق مسئله را نیافته است راه حلی نمی دهد.
با بیان سایر کار هاي شمس نمی توان به اهمیت او راه یافت. برخی از آدم ها را نمی توان توصیف کرد. مثل یک احساس هستند باید آنها را درك کنی با تجربه کردن شناخته می شوند. بعضی ها گرماي وجودشان را فقط باید حس کرد نمی توانید با خواندن و نوشتن آنها را درك کنید. کاري که شمس تبریزي با مولانا کرد. از جنس نورند. باید با شمس وهابی زندگی می
کردي تا عمق معناي » چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم« را بفهمید. براي کاري دوستان پیشنهاد می دادند شمس هیچ یک را نپسندید و گفت در دوستی کم نگذارید رفاقت مثل لوطی گري است خرج دارد. در دوست و رفیق داشتن کم از احمد بورقانی نداشت اما از همه دوستانش ایمانش و وفاداري به مردم به او نزدیک تر بودند و در دوستی با این دو هیچ کم نگذاشت. هر چه داشت عرضه کرد. به تقویم ایران او در شب مشعر الحرام و به تقویم عربستان در شب عرفه از میان ما رفت. عرفه را روز علما و مشعر الحرام را شب عاشقان می دانند. هر چند در علم و عاشقی هر دو جایی داشت اما زندگی او بیشتر به دل باختگان می ماند. دعاي عرفه امام حسین بدرقه وجودش باد: خدایا! از خیمه گاه رحمتت بیرونمان مکن. از آستان مهرت نومیدمان مساز.
آرزوها و انتظارهایمان را به حرمان مکشان. از درگاه خویشت ما را مران. اي خداي مهربان! خوف و وحشتم را به آرامش و امنیت مبدل کن. روحش شاد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار